Zásady spracúvania osobných údajov 

Vážený zákazník, vážený obchodný partner!

Ochrana vášho súkromia je pre nás najvyššou prioritou. Tieto Zásady spracúvania osobných údajov vysvetľujú, aké osobné údaje o Vás spracúvame, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, a to bez ohľadu na to aký komunikačný kanál alebo prostriedky (online alebo osobne) pri komunikácii s nami používate.

Preto si prečítajte pozorne tieto Zásady spracúvania osobných údajov.

 • Kto Vaše osobné údaje spracúva?

Spoločnosť Standberg s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri SR,  (ďalej len „Spoločnosť), spracúva vaše osobné údaje v postavení prevádzkovateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto oznámení.

Pri spracúvaní vašich osobných údajoch ako Spoloční prevádzkovatelia informačného systému konáme výhradne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „Zákon“).

 • Pre aký účel a na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Aby sme s vami mohli uskutočniť obchodný vzťah potrebujeme o vás spracúvať niektoré osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy, dodanie tovaru/služby, uskutočnenie platby, plnenie ďalších zmluvných povinností, súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo záruky, reklamácie, poskytnutie popredajného servisu a podobne. (Právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia). Vaše osobné údaje budeme teda získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu.

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy (resp. potvrdenia prijatia objednávky, zaslania informácii o stave objednávky, dodania objednávky), plnenia povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov.

Ak Vaše údaje spracúvame na právnom základe čl. 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas so spracovaním, spracúvame Vaše údaje výhradne za podmienok a na účely, pre ktoré ste nám súhlas udelili. Takýmito účelmi sú najmä: reklamné, marketingové a propagačné aktivity našej spoločnosti,zasielanie newslettera, prevádzkovanie Vášho užívateľského účtu.

Nezabudnite, že keď Vás požiadame o vyplnenie Vašich osobných údajov, aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k niektorej funkcii či službe danej Platformy, budú určite polia označené ako povinné. Robíme tak preto, že sa jedná o údaje, ktoré sú potrebné pre poskytnutie danej služby či pre prístup k danej funkcii. Majte prosím na pamäti, že ak sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto údaje, je možné, že nebudete môcť dokončiť svoju registráciu ako užívateľ, prípadne nebudete môcť využiť dané služby či funkcie.

Ak si pri kúpe niektorého nášho produktu prostredníctvom našej Webovej stránky zvolíte funkciu uložiť údaje o platobnej karte pre ďalšie nákupy, budeme musieť Vaše údaje spracovať na účely aktivácie a rozšírenia danej funkcie. Súhlas na aktiváciu tejto funkcie umožňuje, aby sa Vaše platobné údaje pri ďalších nákupoch automaticky vyplnili, takže ich nebudete musieť zadávať pri každom nákupe, pričom budú považované za platné a účinné pre každý ďalší nákup. Údaje o svojich platobných kartách môžete zmeniť alebo vymazať kedykoľvek, a to prostredníctvom príslušnej sekcie pri platobných informáciách zo svojho registrovaného užívateľského účtu na Webovej stránke.

Na našej webovej lokalite je k dispozícii aj funkcia nákupu tovaru ako hosť. Pri tomto type nákupu sa budú od vás požadovať len také údaje, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie Vašej objednávky. Po dokončení procesu nákupu vám bude ponúknutá možnosť zaregistrovať sa a vytvoriť si užívateľský účet alebo pokračovať ako nezaregistrovaný používateľ. Zriadenie užívateľského účtu podlieha udeleniu súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Po zriadení užívateľského účtu obdržíte potvrdzujúci mail o zriadení spolu s informáciami o podmienkach spracúvania Vašich údajov.

 • Aký je rozsah spracúvaných údajov?

Podľa tohto oznámenia budeme spracúvať najmä nasledovné osobné údaje:

meno, priezvisko, bydlisko alebo adresa doručenia fyzickej osoby, 

údaje o právnickej osobe vrátane údajov fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, 

kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty,

údaje o bankovom spojení a platobnej karte,

iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s uvedenými účelmi.

Na základe písomnej požiadavky Vás bližšie informujeme o tom, či o Vás uchovávame aj iné údaje.

 • Po akú dobu Vaše údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás a po celú dobu spracúvania budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou. Doba spracúvania vašich osobných údajov trvá len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania v súlade so zákonnými lehotami a lehotami stanovenými registratúrnym a archívnym poriadkom. V prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe udeleného súhlasu budeme tieto údaje spracúvať len po dobu trvania tohto súhlasu, pokiaľ nám zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevznikne povinnosť tieto údaje uchovávať aj po odvolaní Vášho súhlasu.

 • Komu Vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje nezdieľame, nepredávame, neprenášame či ináč nerozširujeme tretím stranám a nebude tak robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ sa to nepožaduje na účel zmluvy alebo pokiaľ nedáte výslovný súhlas, aby sa tak urobilo.

Na účely plnenia zmluvy a používania cookies je potrebné Vaše osobné údaje poskytnúť týmto tretím stranám:

 • poskytovatelia technologických služieb,
 • poskytovatelia a spolupracovníci v oblasti logistiky, transportu a doručovania,
 • poskytovatelia služieb v súvislosti so zákazníckym servisom,
 • poskytovatelia a spolupracovníci v oblasti služieb súvisiacich s marketingom a reklamou.

Spoločnosť má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje najmä pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

 • Aké sú práva dotknutej osoby?

V zmysle Nariadenia a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;

kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;

žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;

na výmaz vašich osobných údajov, pokiaľ uplynula lehota ich zákonného spracúvania;

na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;

získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre iného prevádzkovateľa;

podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na našu adresu alebo emailom na adrese podnety@standberg.sk.

 • Ochrana webových stránok a cookies

Našou povinnosťou je chrániť aj súkromie používateľov našich webových stránok. Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostných dôvodov vždy uchovajú spojovacie údaje počítača spájajúceho sa s našou stránkou, zoznam webových strán, ktoré navštívite v rámci našej stránky, dátum a trvanie Vašej návštevy, identifikačné údaje používaného typu prehliadača a operačného systému ako aj webovej stránky, cez ktorú sa spájate s našou stránkou. Používame sledovacie programové vybavenie, aby sme stanovili, koľko používateľov navštevuje našu webovú stránku a ako často. Nepoužívame tento softvér na zbieranie osobných údajov alebo individuálnych IP adries. Tieto údaje sa požívajú výlučne v anonymnej a súhrnnej forme na štatistické účely a na rozvoj webovej stránky.

Súbory cookies a podobné technológie používame na zjednodušenie prezerania Platformy, na získanie informácií o tom, ako s nami komunikujete, a v určitých prípadoch na to, aby sme Vám mohli zobrazovať reklamu na základe Vašich návykov pri prezeraní. Prečítajte si prosím naše Zásady používania cookies, aby ste sa podrobnejšie oboznámili so súbormi cookies a podobnými technológiami, ktoré používame, s ich účelom a ďalšími podobnými informáciami.

Informácie o súboroch „cookies“ 

Súbor „cookie“ je malý textový súbor s informáciami o vašej navigácii na stránke, ktorý internetová stránka ukladá do počítača, telefónu alebo iného zariadenia. Súbory „cookies“ sú potrebné na uľahčenie prehľadávania a na jeho zjednodušenie, a nijako nepoškodzujú počítač.

Hoci v týchto Pravidlách používame všeobecné označenie „súbory cookies“, keďže sú hlavným spôsobom ukladania informácií používaných stránkou, na rovnaký účel ako súbory „cookies“ sa využíva aj priestor „lokálne úložisko“ v prehľadávači. Všetky informácie uvedené v tejto časti sa zároveň vzťahujú na „lokálne úložisko“.

Súbory „cookies“ sú nevyhnutnou súčasťou fungovania stránky. Hlavným účelom našich súborov „cookies“ je zlepšiť váš dojem z prehľadávania. Používajú sa napríklad na zapamätanie vašich preferencií (jazyk, krajina, atď.) pri prehľadávaní a budúcich návštevách. Informácie zhromaždené súbormi „cookies“ nám zároveň umožňujú vylepšovať stránku odhadovaním počtu a vzorcov používania, jej vhodnosti pre jednotlivé záujmy používateľa, rýchlejším vyhľadávaním, atď. Príležitostne, ak ste nám na to vopred udelili informovaný súhlas, môžeme použiť súbory „cookies“, značky a podobné zariadenia na získanie informácií, ktorá nám umožnia zobraziť vám buď na našej vlastnej stránke alebo na stránke externých strán či inak, reklamu založenú na analýze vašich zvyklostí pri prehľadávaní.

V nami používaných súboroch „cookies“ neukladáme citlivé osobné informácie ako je adresa, heslo, údaje o kreditnej či debetnej karte.

Informácie uložené v súboroch „cookies“ z našej stránky používame len my, s výnimkou súborov identifikovaných nižšie ako „externé súbory cookies“, ktoré používajú a riadia externé entity na poskytovanie nami požadovaných služieb zameraných na zlepšenie našich služieb a dojmu používateľa pri prezeraní stránky. Hlavné služby, na ktoré uvedené „externé súbory cookies“ používame, sú získanie prístupu k štatistikám a zaistenie vykonania platobných operácií.

Ak sa chcete vyhnúť použitiu súborov „cookies“ na stránke pri zohľadnení vyššie uvedených obmedzení, najskôr si ich používanie musíte vypnúť v prehľadávači a potom vymazať súbory „cookies“ uložené v prehľadávači spojenom s touto stránkou. Túto možnosť môžete použiť kedykoľvek ako prevenciu používania súborov „cookies“.

Súbory „cookies“ z tejto stránky môžete kedykoľvek obmedziť, blokovať alebo vymazať zmenou konfigurácie prehľadávača. Hoci má každý prehľadávač iné nastavenia, súbory „cookies“ sa zvyčajne nastavujú v ponuke „Preferencie“ alebo „Nástroje“.